1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16”

  1. TRYB WYBORU WYKONAWCY

Przetarg nieograniczony.

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 12.04.2023 r. godz. 1300 .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,, ,,wymiana pokrycia dachowego”

  1. MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT

Siedziba Zamawiającego, świetlica, 12.04.2023r. godz. 1315.

  1. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Telefonicznie lub pocztą elektroniczną: tel. 81 827 37 71, e-meil: smopole@tlen.pl

  1. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Określone w SIWZ.

 

Zapraszamy do składania ofert. Zarząd Spółdzielni.

Załączniki: