OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim”

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad, wymiana drzwi wejściowych – budynek w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 14 – elewacja północna i południowa. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załącznik do SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 24 marca 2023 r. godz. 14:00 .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim”

Załączniki: