Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Lubelskim

tel. 81 827 37 71
sekretariat@sm-opolelubelskie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko – Własnościowa
w Opolu Lubelskim

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim

Załączniki:

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedle nr 16”

 1. TRYB WYBORU WYKONAWCY

Przetarg nieograniczony.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 12.04.2023 r. godz. 1300 .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,, ,,wymiana pokrycia dachowego”

 1. MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT

Siedziba Zamawiającego, świetlica, 12.04.2023r. godz. 1315.

 1. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Telefonicznie lub pocztą elektroniczną: tel. 81 827 37 71, e-meil: smopole@tlen.pl

 1. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Określone w SIWZ.

 

Zapraszamy do składania ofert. Zarząd Spółdzielni.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim”

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad, wymiana drzwi wejściowych – budynek w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 14 – elewacja północna i południowa. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załącznik do SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 24 marca 2023 r. godz. 14:00 .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej 14 w Opolu Lubelskim”

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonane:
„Przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikiem oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach Spółdzielni w Opolu Lubelskim, Józefowie n/Wisłą oraz Kluczkowice Osiedle”.

Przegląd należy wykonać z uwzględnieniem przepisów Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (dz.u. z 1994 r. Nr 89 poz 414 ze zm.), a w szczególności art.62 ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy techniczne.

Pełna treść ogłoszenia tutaj: Ogłoszenie o przetargu na przegląd instalacji gazowej.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 4 w Opolu Lubelskim”.

Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych w obszarze loggi/balkonów wraz z remontem posadzek balkonów oraz balustrad – budynki w Opolu Lubelskim przy ulicy Krótkiej 4 – elewacja wschodnia. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, załączniki do SIWZ.

Załączniki:

Docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji Opole Lubelskie 23. 02.2021 r.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.
 1. ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ,,Docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji” Budynek w Opolu Lubelskim przy ulicy Lipowej 4, elewacja południowa.
 3. TRYB WYBORU WYKONAWCY Przetarg nieograniczony.
 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Opole Lubelskie, ul. Morwowa 3, sekretariat SM, do 11 marca 2021 r. godz. 1400 . Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji, Lipowa 4”.
 5. MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT Siedziba Zamawiającego, świetlica, 12 marca 2021 r. godz. 1000.
 6. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM Telefonicznie lub pocztą elektroniczną: tel. 81 827 37 71, e-meil: smopole@tlen.pl
 7. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU Określone w SIWZ.
Szczegóły dotyczące robót oraz warunki uczestnictwa, w załącznikach. Załączniki: Projekt budowlany

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ

2021-02-10

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Lubelskim, ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 37 71, e-mail: smopole@tlen.pl, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Józefowie nad Wisłą przy ul. Opolskiej 8B i 8C”. Szczegóły dotyczące robót oraz warunki uczestnictwa, w załącznikach do zaproszenia. Załączniki: Projekt budowlany

Konkurs na stanowisko „PREZESA ZARZĄDU”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na stanowisko „PREZESA ZARZĄDU”. Wszystkie informacje w załącznikach. Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf Regulamin rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf

Przetarg na wykonanie i montaż instalacji gazowej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Opolu Lubelskim z siedzibą przy ul. Morwowej 3, tel. (081) 827-37-71 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynkach Sp-ni w Opolu Lubelskim położonych przy ul. Puławska 11 A i Morwowa 5. Otwarcie ofert dn.29.06.2020 r. o godz. 13 oo w siedzibie Spółdzielni. Oferty należy składać w kopercie oznaczonej “Wykonanie i montaż instalacji gazowej” do dnia 29.06.2020r. do godz. 12 oo . SIWZ można znaleźć na naszej stronie internetowej www.sm-opolelubelskie.pl lub otrzymać w biurze Spółdzielni. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wadium w wysokości 5.000 zł należy wpłacić na konto Sp ni do dnia 26.06.2020 r. do godz.14 oo SIWZ.pdf

Komunikat w sprawie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w oparciu o przepis art. 90 ustawy prawo spółdzielcze w brzmieniu wprowadzonym art.3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypadający w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Sprzedaż mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 26 położonego przy ul. Puławskiej 9 w Opolu Lubelskim o łącznej pow. użytk. 34,40 m2 . Cena wywoławcza wynosi 95 342,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2019r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morwowej 3 w Opolu Lubelskim. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie pisemne uczestnictwa oraz wpłacenie na konto Sp-ni Nr 84 1020 3235 0000 5802 0007 1860 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 953 zł do dnia 26.02.2020r. z adnotacją „WADIUM – ul. Puławska 9/26” i okazanie w dniu przetargu potwierdzenia przez bank wpłaty wadium. Uczestnictwo wraz z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić do biura Sp-ni w zamkniętej i opisanej kopercie „Przetarg ul. Puławska 9/26” do dnia 26.02.2020. do godz. 12.00 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Spółdzielni tel. 81 827-37-71. Regulamin przetargu do wglądu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Morwowej 3.

Ogłoszenie o przetargu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Opolu Lubelskim z siedzibą przy ul. Morwowej 3, tel. (081) 827-37-71 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie: 1.Docieplenia części elewacji budynku mieszkalnego ul. Krótka 4 2.Docieplenia części elewacji budynku mieszkalnego ul. Długa 31 położonych w Opolu Lubelskim. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w biurze Spółdzielni od dnia 12.02.2020 r. w godz. 10.00- 14.00 Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.02.2020. do godz. 12.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2020r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni. Pytania dotyczące przetargu należy kierować do Działu Technicznego SML-W w Opolu Lubelskim. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacje uzupełniające do SIWZ na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Opolu Lubelskim przy ul Krótka 4, Długa 31. Inwestor wymaga złożenia kosztorysu ofertowego z cenami dla systemu CAPAROL (obligatoryjnie). Jeżeli oferent składa ofertę również w innym systemie, należy podać cenę w tym systemie jako alternatywną.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni..

Na podstawie § 32 pkt 1 i 2 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej z siedzibą przy ul. Morwowej 3 w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu: 17.06.2019r. o godz. 17oo w Opolskim Centrum Kultury (sala kinowa) przy ulicy Lubelskiej 30 w Opolu Lubelskim. Porządek Obrad.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf Informacja o Pełnomocnictwie.pdf Pełnomocnictwo.pdf
Menu
Linki